'Üniversitede baskı arttıkça başarı düşüyor'

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin dünya akademik başarı sıralamasında gerilere düşmesinin nedenlerine ilişkin tartışmalar sürerken, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve ekibinin üniversitede uyguladığı politika tepkilere neden oluyor.

Eğitim, 04 Mart 2019 Pazartesi, 22:22
'Üniversitede baskı arttıkça başarı düşüyor'

Uludağ Üniversitesi'nin dünya akademik başarı sıralamasında gerilere düşmesi tepki görüyor. Bursa Tabip Odası öncülüğünde Bursa Barosu, Eğitim Sen Bursa Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi ve TMMOB bileşenleri ortak basın açıklamasıyla Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile üniversitelere rektör atama politikasını eleştirdiler.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'un da katılımıyla Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) ortak salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında önce Türk Tabipleri Birliği Merkez Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman konuştu. Adıyaman, üniversitelerim özerkliği ve öğretim elemanlarının fikir özgürlüğünün tamamen ayaklar altına alınmış durumda olduğunu söyledi. Adıyaman şöyle konuştu:

"Üniversitelerde, tamamen biat eden tek tip öğretim üyesi isteniyor. Eskiden rektörlük seçimleri yapıldığı zaman sonuca saygı duyulsun derdik. Artık onu da söylemeye gerek yok, seçimler de ortadan kalktı tamamen atamayla yapılıyor. Artık liyakata ve bilimsel veriler doğrultusunda öğretim üyesi alınırken artık neredeyse rektörün atamasıyla alınıyor."

Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında rektörlükçe yapılan işlemi TTB olarak kabul etmediklerini ve Kayıhan Pala'nın yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez'in okuduğu ortak basın açıklamasını şöyle:

"Bursa Uludağ Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) raporlarına göre gerek dünya genel sıralamasında, gerekse de tıp ve sağlık bilimleri alanında dünya bilim alanı sıralamalarında büyük bir gerileme yaşamaktadır.

2011 yılında dünya üniversiteler genel sıralamasında 862. sırada olan Uludağ Üniversitesi, 364 sıra gerileyerek 2018 yılında 1226.sıraya düşmüştür. Ne yazık ki 1970'li yıllarda büyük emek ve çabalarla kurulan Üniversitemiz, bırakınız ilk beş yüz üniversite arasına girmeyi, artık dünyanın ilk bin üniversitesi içerisinde bile yer alamamaktadır...

2011 yılında dünya tıp ve sağlık bilimleri fakülteleri arasında 510.sırada olan kentimizin göz bebeği Tıp Fakültemiz, ne yazık ki 367 sıra gerileyerek 2017 yılında 877. sıraya düşmüş bulunmaktadır. 2011 yılında dünyanın ilk beş yüz tıp fakültesi arasına girmeye çok yaklaşmış olan Tıp Fakültemiz; böyle giderse önümüzdeki yıllarda ilk bin tıp fakültesi içerisinde bile kendisine yer bulamayabilir.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez

Tıp Fakültemiz son yıllarda akademik başarılar yerine ne yazık ki hasta ve çalışan memnuniyetindeki büyük düşüş ve hastanenin tadilatı sırasında asbestle çalışma ilkelerine uyulmaması gibi konularla kamuoyunun gündemine gelmektedir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uluslararası geçerliliği olan JCI (Joint Commission International) Akreditasyon belgesini Rektör Ulcay döneminde kaybetmiştir.

Uludağ Üniversitesi öğrenci memnuniyetinde de giderek gerilemektedir. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre; Uludağ Üniversitesi öğrencilerin genel memnuniyetinde 2016'dan 2018'e 50.sıradan 66.sıraya, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette ise 69'dan 97.sıraya gerilemiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki kötü yönetim; hem bilimsel sıralamalarda düşüşle hem de akademisyen, çalışan ve öğrenci memnuniyetindeki azalmayla kendisini göstermektedir.

Üniversitenin kötü yönetimi Sayıştay ve YÖK Kurumsal Geri Bildirim Raporlarında da kendini göstermektedir. Rektörlük Üniversiteyi kötü yönetmekte, hem akademik atamalarda hem de idari atama ve yükseltmelerde kayırmacı tutumunu sürdürmektedir. Bu konu Sayıştay'ın Uludağ Üniversitesi ile ilgili 2017 yılı raporunda da açık olarak dile getirilmiştir. Uludağ Üniversitesi Yönetimi, görevde yükselmeye tabi kadrolara atama işlemlerinde kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı uygulamalar yapmıştır. İdari personelin görevde yükselmeye tabi kadrolara atama işlemlerinde mevzuatta öngörülen usul ve esasların dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. YÖK Kurumsal Geri Bildirim Raporunda da atamalarda yaşanan sorunlar sıralanarak "akademik atamalarda liyakatın dikkate alınması" önerilmiştir.

Yusuf Ulcay'ın en düşük oyu almasına rağmen, Uludağ Üniversitesi Rektörü olarak atanmasıyla başlayan bu kötü yönetim sürecine itiraz eden bazı akademisyenler, Rektörün hukuk tanımayan tavrıyla karşılaşmaktadır.

Bunladan birisi de Bursa Tabip Odası'nın eski dönem başkanlarından Prof.Dr.Kayıhan Pala'dır.

Prof.Dr.Kayıhan Pala, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olduğu dönemde yetkin gençleri Bölümlerine kazandırmak için bir yardımcı doçent kadrosu talebinde bulunmuş, o zamanki Dekanın da onayıyla kadro talebi Rektörlüğe iletilmiştir. Ancak Rektör Ulcay bu kadro yerine, dışarıdan birini getirmek üzere Ekim 2017'de bir profesör kadrosu ilan etmiştir.

Anabilim Dalına, Bölüm Başkanlığına ve Dekanlığa sorulmadan, Anabilim Dalının gereksinimi olmayan bir profesör kadrosunun "keyfi" olarak ilan edilmesi üzerine Prof.Dr.Kayıhan Pala yasal hakkını kullanarak profesör kadrosunun iptali amacıyla dava açmıştır.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna ilişkin olarak; ilanın kamusal ihtiyacı karşılar nitelikte olmadığı, Anabilim Dalının, Bölüm Başkanının ve Dekanın görüşünün alınmadan ilan edildiği ve "İşyeri hekimliği eğitici sertifikasına sahip olmak" koşulunun aranmasının yanlış olduğu, akademik kriter ve teamüllere uyulmadığı, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmadığı iddiasıyla açılan davada, Bursa İdare Mahkemesi Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın iddialarını haklı bulmuş ve dava konusu işlemlerin iptal edilmesine karar vermiştir. Ancak bu karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştur.

İlan edilen kadro üzerine yapılan naklen atama işleminde Rektör tarafından belirlenen jüri heyetinin mevzuata ve etik ilkelere uygun olmaması nedeniyle Prof. Dr. Kayıhan Pala bir dava daha açmıştır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan iki Halk Sağlığı Profesörü varken jüride bu Halk Sağlığı profesörleri görevlendirilmemiş; usule aykırı olarak jüri heyetinde Uludağ Üniversitesi'nden Halk Sağlığı bilim alanı dışından (Acil Tıp ve Adli Tıp) iki profesör belirlenmiştir. Jüride dış üniversitelerden görevlendirilen üç Halk Sağlığı profesöründen ikisi de başvuran adayın daha önce yıllarca birlikte çalıştığı kişilerdir.

Türkiye'de birçok üniversitede 50'nin üzerinde Halk Sağlığı Profesörü görev yaparken, Rektörlük tarafından adayın yıllarca birlikte çalıştığı iki şahsın görevlendirilmesi,  başvuran adayı gerçek anlamda jüri değerlendirmesi olmaksızın göreve atama çabasının bir göstergesi olmuştur.

Bursa İdare Mahkemesi, yapılan atamanın Rektörlük tarafından belirlenen jüri yapısı yüzünden açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle açılan ikinci davada da Prof. Dr. Kayıhan Pala'yı haklı bulmuş ve söz konusu atama iptal edilmiştir. Rektörlük iptal kararına itiraz etmiştir. Dava henüz sürmektedir. Bu arada Rektör, ataması iptal edilen kişiyi geçtiğimiz aylarda Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirmiştir.

Hukuka uygun atama yapılmaması nedeniyle Rektörlük'ün bu işlemlerinin iptali için dava açılmış ancak ataması yapılan kişi bu davaları şahsileştirerek Ağustos 2018'de Prof. Dr. Kayıhan Pala'yı Rektörlüğe şikayet etmiş, Rektör de soruşturma açmıştır. Soruşturmacı olarak görevlendirilen kişinin şikayet edenin dilekçesini, suçlamayı ve hangi fiilin hangi suçu oluşturduğunu bildirmeksizin soruşturma yapmaya çalışması üzerine; önce Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından ardından da avukatı aracılığıyla soruşturmacıya itiraz edilmiş; soruşturmanın usulüne uygun yürütülmesi istenmiştir.

Ancak bu itirazlar karşılık bulmamış ve Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya "kınama" cezası verilmiştir. Hocamıza; hakkındaki disiplin soruşturması başlangıcından itibaren usul ve yasaya aykırı şekilde hareket edilerek, savunma hakkı kısıtlanarak, yasada karşılığı olmayan bir eyleme dayandırılarak önce 'aylıktan ve ücretten kesme' cezası verilmesi, ancak daha önceden hiçbir disiplin cezası almamış olması nedeniyle bir alt ceza olan "kınama" cezası verilmesi kabul edilemez.

Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın hukuksal bir çerçevede görevinin gereklerini yerine getirmek, kamu yararını sağlamak ve hak arama özgürlüğü kapsamında hukuki demokratik başvuru hakkını kullanmış olmak nedeniyle cezalandırılmaya çalışılması hukuka aykırıdır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ivedi olarak bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Rektör atama sürecinde Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne hukukun üstünlüğüne inanan, vicdan sahibi bir kişinin Rektör olarak atanmasını dileriz."

Politika
Sarıbal: Su kaynaklarımız tehdit altında
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 22 Mart Düny...
Güncel
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma ...
Ekonomi
Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
Bursa'da, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ ...
Güncel
27 suçtan sabıkalı cezaevi firarisi Bursa'da yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 27 ayrı suçtan sabıkalı olan cezaevi firarisi O.K., üzerinde tabanca v...
Dünya
Musul'da Dicle Nehri'nde feribot faciası: 100 ölü
Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 100 kişi hayatını kaybetti.
Güncel
37 ilde yargıya dev 'FETÖ' operasyonu
İstanbul merkezli 37 ilde yargı organlarına yönelik düzenlenen 'FETÖ' operasyonlarında 108'i avuk...
Usta oyuncular Bursa'da ayakta alkışlandı
Bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek
Şiir dostları Dünya Şiir Günü'nde bir araya geldi
BBDSO Angela Ahıskal'ı konuk etti

En Çok Okunan Haberler

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili kalbine yen...

Bursa Cumhuriyet Bassavcı Vekili Nusret Esat Özel ge...

Buket Uzuner: Yazmak bana şifa oluyor

Yazar Buket Uzuner, Nilüfer Belediyesi'nin düzenledi...

Denizli'de peşpeşe korkutan depremler

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5,5 büy...

İnegöl'de fabrikada yağ kazanı patladı; 2 ya...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ağaç fabrikasında me...

Ülke genelinde aranan 2 bin 423 şüpheli yaka...

Ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulama...

Necati Şahin'den sanal seçim ofisi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Nilüfer Belediye Başkan...

İmamoğlu'ndan yandaş sunucuya mola dedirten ...

İktidara yakın Ülke TV'de Turgay Güler'e konuk olan ...

'Demokrasiyle gelenler demokrasiyi tehdit ed...

İktidar yanlısı Akit TV'de, CHP Genel Başkanı Kemal ...

'Hisar, Bursa'nın açık panoramik müzesi olacak'

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın...

İznik'te kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

Bursa'nın İznik ilçesinde giriş kısmı zeytin da...

Şırnak'ta PKK tuzağı; 1 şehit, 1 yaralı

Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'li terö...

Bursa'da HDP yöneticilerine gözaltılar

HDP Bursa il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında o...

Turgay Erdem'den, Le Monde gazetesine röportaj

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'da Tür...

Timur Noyan, Bursaspor başkanlığına aday oldu

Timur Noyan, Bursaspor Kulübünün mayıs ayında yapılm...

Yangında zarar gören arazi ağaçlandırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 11 Ağusto...